Monoki

Chris Monoki Joined Sep 23, 2009

Future trading Marine and portfolio manager.