Monoki

Chris Monoki Joined Sep 24, 2009

Future trading Marine and portfolio manager.

Stocks I'm Following

  1. $ES_F
    E-Mini S&P 500 Futures
  2. $ZNGA
    Zynga