$MRNA 330C Exp:08-Oct-21 ↑↑ 🚀 Total(Day): $40,000 $MRNA 340C Exp:08-Oct-21 ↑↑ 🚀 Total(Day): $171,900 $MRNA 375C Exp:15-Oct-21 -- 🚀 Total(Day): $26,530 #SmartMoneyFlow charts: courtesy of finviz