Bullish
$PRPO YA BOY LETTIN YALL KNOW DA DEALIE. SHIT FENNA POP IN DIS IN DA MORN. GUNNA RUN OFF DA GRID FO YA. I RUN DIS STOCK NOW AND WHEN I BE SAYIN IT, IT BE HAPPENIN. YA BOY TOLD YA AIGHT. SHOW A CAT SUM LUV. LADIES BOUT TO MOUTH DIS HORSE AT DA MORN TYME. YA HERD.
  • 8
  • 6