hashi_to_mizu

Hashi to Mizu

Strategy:
Tokyo
Joined 8/2021