ArizonaNurse

Karen Joined Jul 06, 2012

My portfolio: MO, CVX, XOM, BP, KO.